SAMA PRÍRODA JE TO, ČO NÁS SPÁJA ...

SME SPOLOČNOSŤ ktorá stavia, udržiava a prevádzkuje lanové zábavné parky v prírode.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V LANOVOM PARKU

Lanový park bol vybudovaný a jeho prevádzka sa riadi podľa predpisov EN 15567-1:2015+A1:2020 (E) a EN 15567-2


Predtým než vstúpite na zábavný lanový park je pre Vás povinné:

 • pozorne si prečítať tento prevádzkový poriadok 

 • naozaj si pozorne vypočuť celú inštruktáž od vyškolenej obsluhy prevádzky parku

 • správne sa obliecť a nasadiť si celú výstroj

 • konkrétne “sedák/úväz” s dvoma karabínami a jednou kladkou a ochrannú prilbu

 • aby ste si správne nasadený a odbornou obsluhou parku skontrolovaný výstroj vyskúšali na mieste k tomu určenom


Ak ste už vstúpili na prekážky lanového parku je pre Vás povinné:

 • byť istený (t.j. pripnutý k istiacemu lanu) dvoma istiacimi karabínami vášho
  výstroja ktoré sú pripnuté na istiacom lane

 • každú zmenu istenia (t.j. prepnutie istenia na istiacom lane z jednej prekážky na druhú) vykonať tak, že najprv prepnete jednu karabínu na istiace lano druhej prekážky a až potom druhú karabínu k nej.
  NIKDY NIE OBE NARAZ !!! Vždy 
  musíte byť pripnutý k istiacemu lanu aspoň jednou karabínou okrem miest na dráhe kde sa to nevyžaduje

 • počúvať pokyny, príkazy a zákazy od vyškolenej obsluhy prevádzky aj keď
  ste už na prekážkach 

 • aby na jednej prekážke lanového parku nebol nikdy viac, ako jeden účastník a na plošine medzi prekážkami max. dvaja účastníci


V lanovom parku je všeobecne zakázané :

 • sa na dráhe pohybovať alebo stáť bez istenia

 • používať kladku na zjazd inde, ako na miestach pre toto použitie určené

 • spúšťať sa po lanovke ak je na jej dráhe alebo konci iný účastník

 • mať pri sebe predmety, ktoré by mohli ohroziť Vaše zdravie, alebo zdravie iných

 • omotávať časti výstroja okolo rúk, prstov a iných častí tela

 • v priestoroch parku používať otvorený oheň, fajčiť, používať alkohol alebo iné omamné a psychotropné látky v akejkoľvek forme, byť pod vplyvom alkoholu, používať mobilné telefóny

 • používať dráhu: ak ste tehotná osoba, ak trpíte ochoreniami ktoré by sa mohli zhoršiť absolvovaním prekážok na dráhe

 • používať v parku vlastný výstroj

PREVÁDZKOVATEĽ NEZODPOVEDÁ:

za ujmy na zdraví , materiálne škody a ani akékoľvek iné ujmy spôsobené nedodržiavaním prípadne porušením prevádzkového poriadku parku